สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ

 

วิสัยทัศน์

"ส่งเสริม พัฒนาและให้บริหารเกษตรกร"

 

พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ สินค้าเกษตร
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร และเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริการ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและให้บริการภาคการเกษตร
2. สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
4. พัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร

 

ค่านิยม

"อุทิศตนทำงานเพื่อเกษตรกร"