งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการถ่ายทอด(ศ 02)
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร
อาสาสมัครหมู่บ้าน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
บันทึกข้อมูล Smart Farmer
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์
ส่งภาพข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

 

หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.เขต 9 จ.พิษณุโลก
SSNET กรมฯ
E-mail กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมฯ
ใบร้องรองการจ่ายเงินเดือน
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

 

แปลงใหญ่มะม่วง จ.พิจิตร

 

สมาร์ทฟาเมอร์จังหวัดพิจิตร

 

ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร

 

เพลงจำขึ้นใจ

 

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 11 พ.ค.60ขอเรียนเชิญเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด (รายละเอียด...)


รายงานผลการวาดแปลง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 (รายละเอียด...)


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมเครื่องจักรกลเกษตร (รายละเอียด...)


วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมพัฒนาวิทยากรผลิตสารชีวภัณฑ์ (รายละเอียด...)


วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมอ่อน อำเภอวังทรายพูน (รายละเอียด...)

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการ ศพก.จังหวัดพิจิตร ที่ศพก.อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เกษตรพิจิตรลงพื้นที่ เยี่ยมโครงการ 9101 อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เกษตรพิจิตร จัดอบรมให้ความรู้ ในกิจกรรมส่งเสริมแปรรูป อ่านต่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร ทำข้อตกลง โครงการ 9101 เพื่อฟื้นฟูฯ อ่านต่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อ่านต่อ
วันที่ 20 ตุลาคม 2560เกษตรพิจิตร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning DAY อ่านต่อ
วันที่ 18 ตุลาคม 2560เกษตรพิจิตรลงพื้นที่ทำแผนการผลิตนาแปลงใหญ่ อ่านต่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามงานวิสาหกิจชุมชน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การประกันสังคมมาตรา 40
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานข้าวสารให้จังหวัดพิจิตร 1,000 กิโลกรัม
วันที่ 8 ตุลาคม 2560รับฟังการถ่ายทอดสดการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 9/2560 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE อ่านต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร 056-990399,056-652900 โทรสาร 056-613423 E ; phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560