งานสถาบันเกษตรกร
   
 
 
 
 
 
   
 
 ข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
 
                         
 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
 
                         
 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มยุวเกษตรกร
 
เมืองพิจิตร
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
ดงเจริญ
บึงนาราง
                         
 
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
 
สามง่าม
                         
 
                     
                     
  ข้อมูลย้อนหลัง                  
 
นางฉวีวรรณ นันทารมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูล