ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร(กลุ่มอารักขาพืช)
เดือนตุลาคม 2561
 
เดือนสิงหาคม 2561
 
เดือนกรกฎาคม 2561
 
เดือนมิถุนายน 2561