แผนปฏิบัติงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มอารักขาพืช
พ.ย.61 ไฟล์ดาวน์โหลด