แผนปฏิบัติงานรายปี ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
   
     
  รายปี ประจำปี 2557  
  แผนปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการผลิต  
  นายสามารถ เดชบุญ  
  นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ  
  นายไพรศาล อุดอิน  
  นางสาวน้องนุช สุขโขมุด  
  นางสาวปิยะนาถ ทองยิ้ม