แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
แผนการปฏิบัติงานหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
   

แผนปฏิบัติงานรายปี 2557

 
 
 
 
 
 
   
   

แผนปฏิบัติงานรายเดือน 2557

 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป