หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

E-mail : phichit@doae.go.th, Website : http://www.phichit.doae.go.th

นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดพิจิตร เบอร์โทรศัพท์ 089-5656199

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056-990399, 056-652900, 056-613423

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ต่อ 105)   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ต่อ 107)
นายสุชิน ฉิมไทย 083-2179951   นายอนันต์ ตั่นฉ้วน 089-5656199
นางสาวอารีนาท กุณที 086-5429755   นางฉวีวรรณ นันทารมย์ 083-6306777
นางสาวน้ำทิพย์ วงเงิน 081-0396133   นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ 086-9347554
นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง 080-3421509   นางศิริพร โปร่งเจริญ 084-6095314
นางมาริสา จันทร์สนิท 086-9348677   นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ  
         
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ต่อ 103)   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต่อ 101)
นายสามารถ เดชบุญ 081-8861936   นางสุภาพร ไตรรัตน์ 089-4607883
นางเขมจิรา หมอกมืด 086-6243760   นางสาวปิยะนาถ ทองยิ้ม 083-1666365
นางสาวปรียานุช คุ้งวารี 097-2389835   นางสาวขนิษฐา ประทุมโพธิ์ 080-0262484
นายนิวัตน์ เพ็งพูล     นางสาวธัญญ์นภัส พงศ์สินธนัย  
นายภัคพงศ์ มธุรส     นางปัณพรภัทร์ ทองแจ่มธัญโรจน์  
      นางสาวเกษนีย์ รังษีวงศ์ 089-5624111
กลุ่มอารักขาพืช (ต่อ 106)   นายเลิศ พันธนะ 089-6385800
      นายเกื้อกูล เนตรชาย 084-5755169
นางสาวเจนจิรา ทาระนัด     งานการเงินบัญชีและพัสดุ (ต่อ 108)
นางขวัญกมล จันทร์มาทอง 084-4325857   นางสุรีรัตน์ มู้จันทร์ 089-9599373
นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ คงเนียม        

 

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์หลัก หมายเลขโทรศัพท์สำรอง รายชื่อเกษตรอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์
1.อำเภอเมืองพิจิตร 056-612144 056-615841 -ว่าง-  
2.อำเภอวชิรบารมี 056-900138 056-900139 นายเผด็จ บุญทอง  
3.อำเภอสามง่าม 056-691410 056-691223 นายสุพจน์ บุศยาจารย์ 089-7072895
4.อำเภอตะพานหิน 056-623404   -ว่าง-  
5.อำเภอบางมูลนาก 056-633524 056-631789 นายเอกรัฐ นำถ้ำทอง  
6.อำเภอโพทะเล 056-681160 056-681179 นางอุรา ตั่งฉ้วน 081-7070168
7.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 056-689039 056-689024 นายวีรยุทธ สมป่าสัก  
8.อำเภอวังทรายพูน 056-695420 056695154 นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์ 089-8563723
9.อำเภอทับคล้อ 056-641499 088-2787248 นางชีวัน ศิริรัตน์ 089-2700065
10.อำเภอสามเหล็ก 056-699292   นางเกษรา อุดมพันธ์  
11.อำเภอดงเจริญ 056-905437   นางมะยม เนียมสุวรรณ  
12.อำเภอบึงนาราง     นายพรรณยงค์ จันทร์เพ็ง 081-6047147
        ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560