งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน
ศูนย์บริการถ่ายทอด(ศ 02)
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร
อาสาสมัครเกษตร
อาสาสมัครหมู่บ้าน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
บันทึกข้อมูล Smart Farmer
ระบบรายงานแปลงพยากรณ์

 

หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
สสก.เขต 9 จ.พิษณุโลก
SSNET กรมฯ
E-mail กรมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
สารสนเทศส่งเสริมการเกษตร
E-learning กรมฯ
ใบร้องรองการจ่ายเงินเดือน
ถาม/ตอบปัญหาการเกษตร

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57


ขอเรียนเชิญเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่าน แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
 
 
 
 
 
 
แผนจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" (6 พ.ย. 61) อ่านต่อ...
 
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 พ.ย. 61) อ่านต่อ...
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( พ.ย. 61) อ่านต่อ...
 
แผนนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( พ.ย. 61) อ่านต่อ...
 
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 พ.ย. 61) อ่านต่อ...
 
 
ขอเรียนเชิญเกษตรกรเข้าร่วม โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา #รายละเอียดโครงการ# อ่านต่อ...
 
สรุปผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ครั้งที่ 7 (3 ก.ย..61) อ่านต่อ...
 

อ่านทั้งหมด

     
 
ตุลาคม 2561
 
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร เร่งเดินหน้าโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่านต่อ...
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะทำงานฯ เร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย อ่านต่อ...
 
หน่อไม้ฝรั่ง 4 ไร่ สร้างรายได้ กว่า 40,000 บาทต่อเดือน ดูแลง่าย รายได้งาม อ่านต่อ...
 
เกษตรกรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอดงเจริญ อำเภอตะพานหิน ประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังทำนา อ่านต่อ...
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพทะเล ในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่านต่อ...
 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ให้กับเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่านต่อ...
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่านต่อ...
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร เร่งเดินหน้าโครงการสารพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ่านต่อ...
 

เกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดฤดูทำนา อ่านต่อ...

 

เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานโครงรสนพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังทำนา 5/10/61 อ่านต่อ

 
เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมการจัดทำแผนบูรณาการภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตาดล่าง 2 4/10/61อ่านต่อ
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านระบบ VDO Conference 4/10/61 อ่านต่อ
     
 
เกษตรจังหวัดพิจิตร รับการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับเขต ครั้งที่ 3 3/10*/61 อ่านต่อ
     
ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเกษตร(กลุ่มอารักขาพืข)

ข่าวเดือนตุลาคม 2561

 

ส้มโอยุคเกษตร 4.0 เพาะเห็ดถังเฉ้าออแกนิก บรรจุแคปซุลจำหน่าย
 
 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
Copyright © 2005 - 2017 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถ.คลองคะเชนทร์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร/ โทรสาร 056-613423 E-mail : phichit@doae.go.th
webmaster : นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง

ปรับปรุง ณ วันที่ 6 /11/61