ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57  
  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 27 พฤษภาคม 2557
 
  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
 
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม" ประจำเดือน เมษายน 2557 <...อ่านต่อ...> 1 พฤษภาคม 2557  
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 2 เมษายน 57  
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันมหาเจษฎาบดินทร์ ณ สนามภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 2 เมษายน 57  
  ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัฒฑ์พร้อมติดตั้ง เพื่อจัดทำแปลงสาธิต ระบบน้ำหยด ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายอ้อยพันธ์ดี ตามแผนปฏิบัติราช การประจำปีงบประมาณ 2557 <...อ่านต่อ...> 21 มีนาคม 2557  
  ประกาศ จังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 รายละเอียด แนบมาพร้อมนี้..27 มค.2557  
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร..2 มค.57 .
 
  จังหวัดพิจิตร จัดงานโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ วัดหัวดง ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร..2 มค.57 .  
  นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2556 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร...24 ธค.2556  
  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมช้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานเกษรจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมกราคม 2557 //อ่านคลิ๊ก...//  
  มื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 จังหวัดพิจิตร จัดประชุม เตรียมการจัดงาน ครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร.... 19 ธค.2556  
 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงาน โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ณ วัดวังโมกข์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ...22พย.2556
 
 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร..24 ตค.2556
 
 
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ร่วมงาน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ บริเวณ วัดเขาเครือโค้ง ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ...24 ตค.2556
 
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/2557.และกำหนด เป้าหมายพื้นที่ติดตามงาน ตามนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฯ.24 ตค.2556
 
 
วันที่ 3 ตุลาคม 2556 คณะทำงานติดตาม และควบคุมกำกับ การปฏิบัติงาน การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 จากกรมส่งเสริมการเกษตร จากสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตร เขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการปฏิบัติงานและความก้าวหน้า พร้อมปัญหาการขึ้นทะเบียนฯ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง...4 ตค.2556
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าว ตามโครงการ เพิ่มคุณภาพข้าวกลุ่มจังหวัด ปี 2556 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ณ ห้องระเบียงทอง โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร..1 ตค.2556
 
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และกรมการข้าว จัดอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หลักสูตร โครงการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร ...24 กย.2556
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร..15 สค.2556
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการฝึกอบรม หลักสูตร การใช้เครื่องPass book พิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (Zoning) และการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด พิจิตร ..9 สค.2556
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุม ผลการจัดเก็บสำมะโนครัวเรือนเกษตรกร และเตรียมความพร้อม การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร..17 กค.2556
 
 
ขอประชาสัมพันธ์ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 เป็นมะนาวพันธุ์ลูกผสม ระหว่างมะนาวพันธุ์แป้น กับมะนาวพันธุ์น้ำหอม พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เป็นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบุญชอบ สากูต เกษตรอำเภอดงเจริญ..12 กค.2556
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานที่ประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 เพื่อวางแผนเตรียมการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับประเทศ ...4 กค.2556
 
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะข้าราชการ ต้อนรับคณะติดตามนิเทศงาน จากสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่..2 กค.2556
 
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2556 จังหวัดพิจิตร จัดงานหอการค้า พาณิชย์ เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 7/2556 ณ บริเวณวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ..1 กค.2556
 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ ณ จังหวัดพิจิตร โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าฯ รับเสด็จ...19 มิย.2556
 
  นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ฝ่ายบริหาร) ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร การติดตาม ความก้าวหน้าการเตรียมการจัดงานคลินิกฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ..10 มิย.2556  
  วันที่ 7 มิถุนายน 2556 นายสุชิน ฉิมไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ..7 มิย.2556  
 
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร พาเกษตรกรจำนวน 140 คน ใน 4 อำเภอ ไปทัศนศึกษาดูงาน ที่โรงงานน้ำตาล เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครสวรรค์..3 มิย.56
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน การอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริม และพัฒนาการผลิตอ้อยโรงงานกลุ่มจังหวัด ปี 2556 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร..3 มิย.2556
 
 
นายไชยันต์ อมรางกูร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร..28 พค.2556
 
 
นายไชยันต์ อมรางกูร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานเปิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร โครงการปรับระบบการปลูกข้าว (พืชหลังนา) ปี 2556 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร...20 พค.2556
 
 
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณ วัดพฤกษะวัน หมู่ที่ 12 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ..17 พค.2556
 
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 จังหวัดฯ จัดอบรม ประชาคม อาเซียน และความเชื่อมโยง ต่องานส่งเสริม การเกษตร ณ สำนักงาน เทศบาล ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ..1 พค.2556
 
 
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 และวันที่ 14 เมษายน 2556..22เมย.56
 
 
วันที่ 1 เมษายน 2556 คณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ..2 เมย.2556
 
 
การติดตามนิเทศงาน ของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และ สำนักงานเกษตร อำเภอตะพานหิน..29 มีค.2556
 
 
วันที่ 22 มีนาคม 2556 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่และเกษตรกร จังหวัดเชียงราย มาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ปลูกส้มโออำเภอโพธิ์ประทับช้าง..22มีค.56
 
 
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ มาติดตามงานความก้าวหน้า โครงการศูนย์ชัยฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุม คณะทำงาน โครงการศูนย์ชัยพัฒนา การเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร..11 มีค.2556
 
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม ณ วัดทับหมัน ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ..20 กพ.2556
 
 
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเยาวชน สมัครเข้าค่าย ข้าวปี 2556
โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" เรียนรู้เรื่องข้าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้เลย...18 กพ.2556
 
 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแตงโม โชว์กรงนก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ...8 กพ.2556
 
 
วันที่ 24 มกราคม 2556 จัดนิทรรศการ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ บริเวณเทศบาล ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ..26 มค.2556
 
 
วันที่ 14 มกราคม 2556 จังหวัดพิจิตร แถลงข่าว การจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร และงานสมโภชเมืองพิจิตร ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2556 ณ บริเวณวัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร.. 16 มค.2556
 
 
วันที่ 11 มกราคม 2556 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงาเกษตรอำเภอ ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตราหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 11 รูป .. 16 มค.2556
 
 
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 55 ที่วัดบ้านใหม่ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมเยียน และนำบริการของแต่ละหน่วยงาน
ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอสามง่าม ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม..
23 ธค.2555
 
 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสตร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "พลิกฟื้นข้าวขาวกอเดียว ข้าวดีเมืองพิจิตร" ณ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร.17 ธค.2555 .
 
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมใจทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และในช่วงเย็นได้จุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกัน.6ธค.55
 
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอวชิรบารมี จัดนิทรรศการ และให้บริการความรู้แก่ประชาชน โครงการบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...23 พย.2555
 
 
บอกเล่า..ข่าวเกษตร เรื่อง อกม.เดินเครื่องเตรียมพร้อมรับมือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 อำเภอโพทะเล..16พย.2555
 
 
บอกเล่า..ข่าวเกษตร เรื่อง เกษตรลงพื้นที่ ชี้แนะเกษตรกร 15 พฤศจิกายน 2555 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร ..16พย.2555
 
 
บอกเล่า..ข่าวเกษตร เรื่อง เตรียมพร้อมเกษตรกร รับมือเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 12พย.55
 
     
     
 
หน้า 1....2.....3.....4.....5