ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร 2562
    รวมคู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิจิตร 2562
    คำสั่งแต่งตั้งคณะนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2562
    แผนติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2562