ทะเบียนเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี2561
    เป้าวาดแปลงปี 2562
    แอปพลิเคชันทะเบียนเกษตรกร
    ระบบทะเบียนเกษตรกร