ข้อมูลระดับตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลระดับอำเภอ
   
ข้อมูลระดับตำบล เป็นสัญลักษณ์ ในพื้นที่ตำบล
เจ้าหน้าที่ เกษตรตำบล
 
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
    ข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
   
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
   
กลุ่มยุวเกษตรกร
     
กลุ่มอารักขาพืช
    จุดติดตั้งเครื่องกับดักแสงไฟ
    ที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์หลัก
    ที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์ขยาย
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
   
ข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชน