ข้อมูลระดับตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลระดับอำเภอ
   
ข้อมูลระดับตำบล เป็นสัญลักษณ์ ในพื้นที่ตำบล
เจ้าหน้าที่ เกษตรตำบล
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
   
(ศบกต.) ทำเนียบจุดถ่ายทอด / จุดสาธิต
    พื้นที่ถือครอง พื้นที่การเกษตร
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
    ข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
    ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
   
กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
   
กลุ่มยุวเกษตรกร
     
กลุ่มอารักขาพืช
   
จุดติดตั้งเครื่องกับดักแสงไฟ
    ที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์หลัก
    ที่ตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ศูนย์ขยาย