สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

กรุณากรอกข้อความตามความเป็นจริง และแจ้งชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ มาที่ e-mail : phichit.doae.pr@gmail.com
หรือทางไปรษณีย์ : 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จ่าหน้าซองถึงเกษตรจังหวัดพิจิตร
หมายเหตุ : ข้อความของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการ จากเกษตรจังหวัดพิจิตร
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056-652900 ต่อ 105

มีผู้ร้องเรียนจำนวน ___ คน