สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรยินดีต้อนรับ

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้สถาปนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2510 โดยรวมเอา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกสิกรรม กรมการข้าว ซึ่ง หน่วยงานทั้ง 3 มีผู้บริหารงานส่วนภูมิภาคที่ เรียกว่าหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตกสิกรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิกรรมอำเภอ ข้าวอำเภอโดยรวมหน่วยงานทั้ง 3 ในระดับต่าง ๆ และจัดตั้งเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จึงเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขอบเขตการปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดย มีสำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน 12 อำเภอ เป็นหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่ บทบาทหลักของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายให้ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ ประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของ เกษตรกรรม กลุ่มเกษตรกรและ องค์กรหรือสถาบันของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนากระบวนการวิสาหกิจชุมชน ในฐานสำนักงานงาน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขุมชน ระดับจังหวัด ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2548