เรื่องแจ้งเกษตรอำเภอ
  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับแก้ไข //...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..// 10 มี.ค. 57
  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 //...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..// 28 ก.พ. 57
  ประกาศ! ระบบจะปิดการบันทึกมันสำปะหลังในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 24.00 จึึงขอให้อำเภอตรวจสอบข้อมูลการบันทึกให้แล้วเสร็จ ตามวันเวลาดังกล่าว 21 ก.พ. 57
  ประกาศ! เกษตรกรที่ปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 และเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถพิมพ์ใบรับรองได้แล้ว
 

เรียนเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ท่านสามารถดาวว์โหลด การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการทำประชาคมยืนยันพื้นที่
เพาะปลูกข้าว //...คลิกเพื่อดาวน์โหลด....