เมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2556 จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ลานตากข้าว บริษัท ที เอ็น เซ็นทรัลไรซ์ จำกัด อำเภอโพทะเล..ประมวลภาพ 13 สค.2556