โครงการ อาสาสมัครเกษตร (อกม.)
ทำเนียบอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
สามง่าม
   
แผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น Smart Farmer ปี 2557
รายชื่อ อกม. ที่เป็น Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดพิจิตร ปี 2557
     
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
  นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ระดับจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 22 สค.2555  
 
โครงการอาสาสมัครเกษตร เรื่อง หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครเกษตร (อกม. ) และ แบบ กสก. 16 รายละเอียดคลิกได้เลย.. 2 พค.2555
 
แผนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ปี 2556 จังหวัดพิจิตร  
บทบาทภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)  
 
 
ทำเนียบคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ระดับอำเภอ  
โพทะเล
วชิรบารมี
 
 
     
     
     
นางสาวอรชา วงศาโรจน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ