ประวัติสำนักงาน

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2511 โดยได้รวมกรมกสิกรรมกับกรมการข้าว  จัดตั้งเป็นกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2511 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ทำนอง สิงคาลวณิช เป็นอธิบดีคนแรก

ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
E-mail : phichit@doae.go.th, Website : http://www.phichit.doae.go.th โทร/ โทรสาร 056-613423

อาณาเขต

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์

 

ที่ตั้งอาณาเขต
จังหวัด พิจิตรอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ่งที่ 15องศา
50 ลิปดา กับ 16 องศา และเส้นแวงที่ 99 องศา กับ 101 ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 4,531.013 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 2,831,883 ไร่ มีความกว้างประมาณ 72 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 77 กิโลเมตร
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 346 กิโลเมตร และรถไฟระยะทางประมาณ 351 กิโลเมตร