ITA การเปิดเผยข้อมูล 2565

01 โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลติดต่อ

06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

010 แผนดำเนินงานประจำปี

       สำเนาของ รวมแผนพิจิตร

011 รายงานกำกัดติดตามการดำเนินงานประจำปี 6 เดือน

      – ไตรมาส 2 สนง.กษจ

      – ไตรมาส 1 สนง.กษจ

012 รายงานประจำปี

013 คู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

014 คู่มือมาตรการให้บริการ

      – การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

015 ข้อมูลเชิงสถิติ

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

017 E-Service

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

025 นโบายบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • ช่องทางที่ 1     รับร้องเรียนทางโทรศัพท์ /โทรสาร โทรศัพท์  056-613423
  • ช่องทางที่ 2     รับร้องเรียนเป็นหนังสือ โดยส่งมาที่  ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

032 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน