องค์ความรู้งานอารักขาพืช

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนเมษายน 2564

แนวทางการจัดการศัตรูมะพร้าวอย่างยั่งยืน
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XsN9PYiwcRbLYQgnKrfm-VS8cEaiXOEG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qVt6_-uir-edMwc9bcPdgcj9_kXDw-LB

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนมกราคม 2564

ข่าวอารักขาพืช ประจำเดือนธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดชุดสื่อรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 จำนวน 96 ชนิด

ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำการป้องกันกำจัดแมลง-สัตว์ศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

เตือนภัยการระบาดโรคใบขาวอ้อยและโรคข้าวที่มากับฝน