นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
2) สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3) ส่งเสริมบุคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฎิบัติตามประมวลจริยธรรม

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)