แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน-สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร-62-64

วิสัยทัศน์(กรมฯ) :  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

คำขวัญ (กรมฯ)  : ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์  ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ค่านิยม (จ.พิจิตร) : มุ่งมั่นบริการ ชำนาญการถ่ายทอดเทคโนโลยี

พันธกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

๏ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้

๏ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร “ตลาดนำการผลิต”

๏ ให้บริการทางการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปัจจัยทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อม

๏ ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการมีส่วนร่วมการทำงานกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร

1.การบริหารจัดกาน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

2.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

3.การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม สันติสุข อย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

 ยุทธศาสตร์ (Strategic)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและให้บริการภาคการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส่งเสริมการทำเกษตรพอเพียง เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร