แผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์(กรมฯ) :  เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีรายได้ที่มั่นคง

คำขวัญ (กรมฯ)  : ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์  ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ

ค่านิยม (จ.พิจิตร) : มุ่งมั่นบริการ ชำนาญการถ่ายทอดเทคโนโลยี

พันธกิจกรมส่งเสริมการเกษตร

๏ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้

๏ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร “ตลาดนำการผลิต”

๏ ให้บริการทางการเกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปัจจัยทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อม

๏ ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการมีส่วนร่วมการทำงานกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร

1.การบริหารจัดกาน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

2.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

3.การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม สันติสุข อย่างยั่งยืน

4.การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

  1. การจัดทำฐานข้อมูลเอกภาพด้านการเกษตร BIGDATA

  2. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

  3. การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

  4. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

  5. การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดสินค้าเกษตร

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)