ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

นายวีระชัย   เข็มวงษ์   เกษตรจังหวัดพิจิตร

E-mail : phichit@doae.go.th, Website : http://www.phichit.doae.go.th 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โทร/ โทรสาร 056-613423

แผนที่

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ต่อ 105) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ต่อ 107)
นายสุชิน ฉิมไทย 083-2179951 นางพรทิพา   ด่านอรุณ
นางสาวอารีนาถ กุณที 086-5429755 นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ 087-3073389
นางสาวน้ำทิพย์ วงเงิน 081-0396133
นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง 080-3421509
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ต่อ 103) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต่อ 101)
นายสามารถ เดชบุญ 081-8861936 นางสุภาพร ไตรรัตน์ 089-4607883
นางสาวพรวิภา รักษธรรม 093-1305991 นางสาวปิยะนาถ ทองยิ้ม 083-1666365
นางเขมจิรา หมอกมืด 086-6243760 นางสาวภัควลัญชณ์ ประทุมโพธิ์ 080-0262484
นางสาวปริฉัตร พฤกษวัน นางดวงพร สมศรี 080-7918117
นายวรัญญู พิสฐศาสน์ นายเลิศ พันธนะ 089-6385800
นายภัคพงศ์ มธุรส นายเกื้อกูล เนตรชาย 084-5755169
กลุ่มอารักขาพืช (ต่อ 106) นายโชคอำนวย เยื้องย่อง 089-6398866
นายวิชัย  สิงห์ทอง
นางขวัญกมล จันทร์มาทอง 084-4325857 งานการเงินบัญชีและพัสดุ (ต่อ 108)
นางสาวสุกัลยา นาคเพ็ง นางสุรีรัตน์ มู้จันทร์ 089-9599373
นางสาวเจนจิรา ทาระนัด 088-0443899 นางสาวธัญญ์นภัส พงศ์สินธนัย
นางสาวจิณาภา สุขมาก

 

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์หลัก หมายเลขโทรศัพท์สำรอง รายชื่อเกษตรอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์
1.อำเภอเมืองพิจิตร 056-612144 056-615841 นางมะยม เนียมสุวรรณ 087-8452950, 089-9618071
2.อำเภอวชิรบารมี 056-900138 056-900139 นายเผด็จ บุญทอง 081-0367575, 089-9618064
3.อำเภอสามง่าม 056-691410 056-691223 นางฉวีวรรณ นันทารมย์ 083-6306777
4.อำเภอตะพานหิน 056-039880 นางอุรา ตั่นฉ้วน 081-7070168, 089-9618068
5.อำเภอบางมูลนาก 056-633524 056-631789 นายเอกรัฐ นาถ้ำทอง 081-0407287, 089-9618067, สำรอง091-8382115
6.อำเภอโพทะเล 056-681160 056-681179 นายสุพจน์ บุศยาจารย์ 089-7072895, 0899618061
7.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 056-689039 056-689024 นายวีรยุทธ สมป่าสัก 089-9618062
8.อำเภอวังทรายพูน 056-695420 056695154 นางอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์ 089-8563723
9.อำเภอทับคล้อ 056-641499 088-2787248 นางชีวัน ศิริรัตน์ 089-2700065, 089-9618069
10.อำเภอสามเหล็ก 056-699292 นางเหรียญทอง ชัยสุวิรัตน์ 086-9347554
11.อำเภอดงเจริญ 056-905437 นายพรชัย แก้วเพชร
12.อำเภอบึงนาราง นายภานุวัฒน์ ทิพย์ตา 087-3175753
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค.2561
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)