ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

ที่อยู่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เลขที่ 20/122 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000

เกษตรจังหวัดพิจิตร

E-mail : phichit@doae.go.th, Website : http://www.phichit.doae.go.th 

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โทร/ โทรสาร 056-613423

แผนที่

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (ต่อ 104) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ต่อ 107)
นางชญากุล  ผ่องโอภาส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวอารีนาถ กุณที หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นางสาวน้ำทิพย์ วงเงิน นางสาวจอมขวัญ ยกศิริ
นางสาววิภา  อินเรือง นางสาวศุภพิชญ์  บุญทั่ง
นายเผ่าพงษ์ กิ่งกาหลง นางสาวญาดา  ศรีพิพัฒน์
นางสาวณัฏฐกันย์  เมืองสังข์ -ว่าง-
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ต่อ 103) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ต่อ 101)
นายชัยธวัช  ชูศรี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสุริวัลย์  เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพรวิภา รักษธรรม นางสาวปิยะนาถ ทองยิ้ม
นางเขมจิรา หมอกมืด นางสาวภัควลัญชณ์ ประทุมโพธิ์
นางสาวปริฉัตร พฤกษวัน นางดวงพร สมศรี
นายภูวิศ  บัวเปรม นายเลิศ พันธนะ
นายเกื้อกูล เนตรชาย
กลุ่มอารักขาพืช (ต่อ 106)
นายสงกา  ปราชม  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นายศราวุธ  จันทรมณี งานการเงินบัญชีและพัสดุ (ต่อ 108)
นางสาวพัชรินทร์  บุญประกอบ นางสาวธัญญ์นภัส พงศ์สินธนัย
ว่าง นางสาวจิณาภา สุขมาก
ว่าง นายโชคอำนวย เยื้องย่อง

หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์หลัก หมายเลขโทรศัพท์สำรอง รายชื่อเกษตรอำเภอ หมายเลขโทรศัพท์
1.อำเภอเมืองพิจิตร 056-612144 056-615841 นางสาววีรนุช ครุฑอินทร์
2.อำเภอวชิรบารมี 056-900138-9 056-900139 นายธนวัตร ค้ำชู 0979234413
3.อำเภอสามง่าม 056-691410 056-691223 -ว่าง- 083-6306777
4.อำเภอตะพานหิน 056-623404 นายวิชิต ใจเฉื่อย 0899618066
5.อำเภอบางมูลนาก 056-631789 -ว่าง- 087-8452950, 089-9618071
6.อำเภอโพทะเล 056-681160 นายพรชัย   แก้วเพชร 086-2002549
7.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 056-689039 083-0849373
8.อำเภอวังทรายพูน 056-695606 นางสาวอัญชลี  ลมูลภักตร์ 089-9618071
9.อำเภอทับคล้อ 056-641499 0899618069 -ว่าง- 0922499632
10.อำเภอสากเหล็ก 056-699292 นางขวัญกมล จันทร์มาทอง 081-7278458
11.อำเภอดงเจริญ 056-905437 นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์ 094-6068384
12.อำเภอบึงนาราง นายเปรมชัย  เชื้อแก้ว 0899618070
ข้อมูล พ.ย. 2565