แนะนำหน่วยงาน

 

ประวัติสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

               สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้สถาปนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2510 โดยรวมเอา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 หน่วยงาน คือ งานส่งเสริมการเกษตรในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมกสิกรรม กรมการข้าว ซึ่ง หน่วยงานทั้ง 3 มีผู้บริหารงานส่วนภูมิภาคที่ เรียกว่าหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขตกสิกรรมจังหวัด ข้าวจังหวัด กสิกรรมอำเภอ ข้าวอำเภอโดยรวมหน่วยงานทั้ง 3 ในระดับต่าง ๆ และจัดตั้งเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

                 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จึงเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีขอบเขตการปฏิบัติงานและให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดย มีสำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน 12 อำเภอ เป็นหน่วยงานให้บริการในระดับพื้นที่ บทบาทหลักของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้รับมอบหมายให้ส่งเสริม สนับสนุน การผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ ประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบของ เกษตรกรรม กลุ่มเกษตรกรและ องค์กรหรือสถาบันของเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนากระบวนการวิสาหกิจชุมชน ในฐานสำนักงานงาน เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขุมชน ระดับจังหวัด ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ปี พ.ศ. 2548

 

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2562

 
 วิสัยทัศน์
                                      “ส่งเสริม พัฒนาและให้บริการเกษตรกร”
  • พันธกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสินค้าเกษตร
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร และเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริการ
  • ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและให้บริการภาคการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
พัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)