ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง การขอมาตรฐาน GAP เเละมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

– ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการรับรองการผลิตพืช ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช พ.ศ. ๒๕๕๕

– มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9001-2556)

– มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มกษ. 9000-2552)

– F-1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)

– F-2 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP (พืชสำหรับกลุ่ม)

– F-3 แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดียว)

– F-4 แบบคำขอต่ออายุใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)

– F-5 แบบคำขอหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือขอแก้ไขข้อมูลการรับรอง

– F-6 แบบคำขอยกเลิกใบรับรอง

– F-51.1 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์(สำหรับแปลงเดียว/รายเดียว)

– F-62 แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียว พืชเดียว (ภาษาไทย)

– F-62.1 แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียว พืชเดียว (ภาษาอังกฤษ)

– F-63 แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียว หลายพืช (ภาษาไทย)

– F-63.1 แบบใบรับรอง GAP แบบรายเดียว หลายพืช (ภาษาอังกฤษ)

– F-64 แบบใบรับรอง GAP แบบกลุ่ม (ภาษาไทย)

– F-64.1 แบบใบรับรอง GAP แบบกลุ่ม (ภาษาอังกฤษ)

– F-68 ข้าวโพดเมล็ดแห้ง

– F-69 มันสำปะหลัง

– F-70 อ้อยโรงงาน

– F-71 แบบใบรับรอง GAP ข้าวโพดเมล็ดแห้ง

– F-72 แบบใบรับรอง GAP มันสำปะหลัง

– F-73 แบบใบรับรอง GAP อ้อยโรงงาน

– F-74 แบบใบรับรอง GAP พืชสมุนไพร แบบรายเดียว

– F-75 แบบใบรับรอง GAP พืชสมุนไพร แบบกลุ่ม

– RE-1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

– RE-2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินแหล่งผลิต GAP พืช

– RE-7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์

– RE-8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์

– รายการปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยรับรองของกรมวิชาการเกษตร

– แบบคำขอขึ้นทะเบียนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์

ค้นหาเเหล่งผลิต GAP คลิ๊ก GAP SYSTEM (doa.go.th)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น