ส่งมอบวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบวัสดุการเกษตรตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มปลูกผักปลอดภัยกางมุ้งต้นแบบ ศพก.บึงนาราง ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น