อบรม “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสามารถ เดชบุญ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ นามวัฒน์โสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer) จำนวน 14 คน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน” โดยบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด เพื่อให้เกษตรกรมีแนวคิกการปฏิบัติด้านนวัตกรรม การใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงการพึ่งพาตนเอง สู่การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น