27 เมษายน 2563 เกษตรฯพิจิตร ออกอากาศรายการ อสมท เพื่อชุมชน ประเด็นเรื่อง “การขึ้นทะเบียนเกษตรกร”

      27 เมษายน 2563 เกษตรฯพิจิตร ออกอากาศรายการ อสมท เพื่อชุมชน ประเด็นเรื่อง “การขึ้นทะเบียนเกษตรกร” ณ บริษัท อสมท. 107.75 MHz.  รายละเอียด ดังนี้
          ทะเบียนเกษตรกรได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2552 โดยมีการปรับปรุงเรื่อยมาจนในปี 2558 มีการจัดทำทะเบียนเกษตรกรอย่างสมบูรณ์ โดยขึ้นทะเบียน   ผู้ปลูกพืชเป็นหลัก ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต สำหรับให้ภาครัฐใช้วางแผนระบบการผลิต การตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ซึ่งปัจจุบันมีฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 4.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพิจิตรมีครัวเรือนเกษตรกรประมาณ 72,000 ครัวเรือน และใช้เป็นฐานข้อมูลหลัก กรณีที่ภาครัฐมีโครงการช่วยเหลือเยียวยาให้เกษตรกรต่างๆ

         ระยะเวลาในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  การปรับปรุงข้อมูล กรณีเป็นเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาเมื่อทำการเพาะปลูกไปแล้ว 15 วัน สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเป็นเกษตรกรที่เปลี่ยนอาชีพมาทำการเกษตร ต้องปลูกแจ้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอด้วยตนเอง เพื่อถ่ายภาพเกษตรกรและบันทึกลงในระบบทะเบียนเกษตรกร  เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน กรณีเช่าที่ดินต้องมีสัญญาเช่าพร้อมหนังสือยินยอมให้เช่าประกอบด้วย

       กรณีการทำประมง ปศุสัตว์และการปลูกยาง การเลี้ยงสัตว์สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด การทําประมงสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด การปลูกยางพาราสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หากเกษตรกรทำกิจกรรมหลายอย่างสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ โดยฐานข้อมูลจากทุกหน่วยงานจะถูกรวบรวมไว้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นฐานข้อมูลชุดเดียวกัน

      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้เชิญชวนให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเกษตรกรเอง กรณีที่ภาครัฐมีมาตรการ/โครงการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีต่างๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 นั้น สำนักงานเกษตรอำเภอจะนำรายชื่อและข้อมูลเกษตรกรไปติดในหมู่บ้านให้เกษตรกรทำการตรวจสอบ หากถูกต้องให้ลงชื่อเพื่อยืนยันข้อมูล หากไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งที่ผู้นำชุมชนในเบื้องต้น  และสำหรับเกษตรกรรายเดิมสามารถปรับปรุงข้อมูล โดยใช้แอพพลิเคชั่น Farmbook ด้วยตนเองตลอดเวลา

Please follow and like us:
20

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)