บริการด้านข้อมูล

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจ…
Read more

KM การจัดการความรู้, ข้าวนาปรัง, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสื่อมวลชน TV วิทยุ, ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ทะเบียนเกษตรกร, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย

 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2562 จังหวัดพิจิตร  ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม  2561

 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประส…
Read more

ศพก

ข้อมูลพื้นฐาน – แปลงใหญ่ จังหวัดพิจิตร ปี 59-62-ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, พืชผักส้มโอ,มะม่วง, มะยงชิด, พริกซอส, มันสำปะหลัง, อ้อยโรงงาน, กล้วย, ปลาตะเพียน, ปลาสวาย, จิ้งหรีด, โค/กระบือ

ข้อมูลพื้นฐาน – แปลงใหญ่ จังหวัดพิ…
Read more

แปลงใหญ่

ข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืชไร่ – อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (21 กุมภาพันธ์ 62)

ข้อมูลพื้นฐานการผลิตพืช พืชไร่ พืชไร่ (ต…
Read more

ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่ว, มันสำปะหลัง, อ้อย

แบบสรุปข้อมูลแปลงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่ดำเนินการในจังหวัดพิจิตร งบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบสรุปข้อมูลแปลงระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ…
Read more

แปลงใหญ่

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)