ข้อมูลรายพืช

สถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร เดือนมกราคม 2565

ข้อมูลข้าว, ข้อมูลรายพืช, ข้าวนาปรัง, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง…
Read more

ข้อมูลข้าว, ข้อมูลรายพืช, ข้าวนาปรัง, ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปข้อมูล พืช แหล่งน้ำ รายได้ พื้นที่ถือครอง สมาชิก ครัวเรือน ปี 2562 (ตัดยอด เมษายน 2563)

ข้อมูลแหล่งน้ำ ปี 2562 สรุปข้อมูลพืชเศรษ…
Read more

ข้อมูลข้าว, ข้อมูลรายพืช, ข้อมูลแหล่งน้ำ, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ทะเบียนเกษตรกร