ตลาดเกษตรกร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากตลาดเกษตรกรจังหว้ดกำแพงเพชร

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ…
Read more

ข่าวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร, ตลาดเกษตรกร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการตลาดในการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตรสู่การเชื่อมโยงตลาดหลายมิติ

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 นายสามารถ เดช…
Read more

ข่าวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร, ตลาดเกษตรกร

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตลาดเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสามารถ เดชบุญ …
Read more

ข่าวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร, ตลาดเกษตรกร