วิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร  ปี 2561 ณ วันที่ 30 มกราคม 2562 -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มยุวเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/Smart Farmer / Young Smart Farmer /

สถาบันเกษตรกร

Smart Farmer, young smart farmer, วิสาหกิจชุมชน