ทะเบียนเกษตรกร

สรุปข้อมูล พืช แหล่งน้ำ รายได้ พื้นที่ถือครอง สมาชิก ครัวเรือน ปี 2562 (ตัดยอด เมษายน 2563)

ข้อมูลแหล่งน้ำ ปี 2562 สรุปข้อมูลพืชเศรษ…
Read more

ข้อมูลข้าว, ข้อมูลรายพืช, ข้อมูลแหล่งน้ำ, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ทะเบียนเกษตรกร

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สรุปสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของจ…
Read more

KM การจัดการความรู้, ข้าวนาปรัง, ข้าวนาปี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสื่อมวลชน TV วิทยุ, ข้าวโพด, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ทะเบียนเกษตรกร, ปาล์มน้ำมัน, มันสำปะหลัง, ยางพารา, อ้อย

การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและ/หรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอแจ้งประชาสั…
Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์, ทะเบียนเกษตรกร