ข่าวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ติดตามงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และโรงเรือนอัจฉริยะ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายสามารถ เดชบุญ …
Read more

ข่าวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

การอบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer & Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสามารถ เดชบุญ …
Read more

ข่าวส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร