กลับหน้าแรก หน้า  1....2 ...3....4......5 ......6 .......7 ..
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อบรมการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ชัยพัฒนา
การเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ 22 กรกฎาคม 59
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2559  อ่านต่อ 12 กรกฎาคม 59
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ 4 กรกฎาคม 59
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิออกเสียง
ตื่นตัวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ 1 กรกฎาคม 59
จังหวัดพิจิตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
บริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 จังหวัดพิจิตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม หมู่ที่ 8 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร อ่านต่อ 1 กรกฎาคม 59
จังหวัดพิจิตรจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 2559 จังหวัดพิจิตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
อ่านต่อ 28 มิถุนายน.59
่้
เกษตรจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน และเเเคนตาลูป
ตำบลมาบแฟบ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ 24 มิถุนายน.59
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การบริหาร
จัดการวิสากิจชุมชน
<...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานแถลงข่าว สรงน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมือง
<...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559
จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59
เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกมันญี่ปุ่นสู้ภัยแล้ง!!! สร้างรายได้ไร่ละ 150,000 บาท <...อ่านต่อ...> 14 มีนาคม.59
จังหวัดพิจิตร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59
ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ภายใต้มาตรการที่ 4 <...อ่านต่อ...> 11มีนาคม.59
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประ
สิทธิภาพ การและปรับปรุงระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2559
<...อ่านต่อ...> 11มีนาคม.59
ตลาดเกษตรกรเรตติ้งดีไม่มีตก พัฒนาต่อยอดร้านค้าให้เป็นตลาดสินค้า
เกรดพรีเมี่ยมของจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 11มีนาคม.59
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต18 ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตามผลการ ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 11มีนาคม.59
วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วม ถ่ายทำสารคดีข่าวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “ใต้ร่มพระบารมี” ทางช่อง ททบ.5 ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 2 มีนาคม.59
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไข
ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
ระดับจังหวัดปี 2558/59 ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 2 มีนาคม.59
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาน
ุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงเรียนบ้านน้อย
ปรึกอุทิศ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 18 กุมภา
พันธ์ 2559 <...อ่านต่อ...> 19 ก.พ.59
จังหวัดพิจิตร มอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยฝนแล้ง,มอบปัจจัยการผลิต
ให้แก่เกษตรกรและเงินกู้ยืมแก่ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ตามมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งของรัฐบาล <...อ่านต่อ...> 15 ก.พ.59
จัดหวัดพิจิตร จัดนิทรรศการ "การปลูกพืชใช้น้ำน้อย" ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 <...อ่านต่อ...> 15 ก.พ.59
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงานวันแตงโมโชว์กรงนก
ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 <...อ่านต่อ...> 15 ก.พ.59
เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2559 <...อ่านต่อ...> 15 ก.พ.59
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตร
จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร สุ่มตรวจ
หาสารพิษตกค้างในผักผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 4 ก.พ.59
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงานโครงการคลองสวย น้ำใส คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ จังหวัดพิจิตร ปี 2559 ณ บริเวณคลองบ้านไร่ หมู่ที่ 16 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 4 ก.พ.59
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องการจัดการตลาด
สมัยใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ
<...อ่านต่อ...> 22 มกราคม 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนและอำเภอเมืองพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 มกราคม 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.  นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัด
พิจิตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการ ผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 15 มกราคม 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 08.30 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่มพิธี ถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช
<...อ่านต่อ...> 15 มกราคม 2559
จังหวัดพิจิตรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้กับเกษตรกรตามโครงการมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา <...อ่านต่อ...> 15 มกราคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรรับการตรวจประเมิน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์
ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 15 มกราคม 2559
เกษตรจังหวัดพิจิตร นำสื่อมวลชนชมสวนแตงโม อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 5 มกราคม 2559
เกษตรจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เยี่ยม "สวนเมล่อน" เกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอ
บึงนาราง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 25 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้เกษตรกรตามโครงการ
สร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 1) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการการเกษตร
พิจิตร <...อ่านต่อ...> 25 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้เกษตรกรตามโครงการ
สร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อบรรเทาผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 1) ณศาลาประชาคมอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 25 ธันวาคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดฝึกอบรมเกษตรกรด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2559 <...อ่านต่อ...> 25 ธันวาคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการใช้
เทคโนโลยีรังสีเพื่อการควบคุมเเมลงวันผลไม้ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกร
จากการระบาดศัตรูพืช ปี 2559 <...อ่านต่อ...> 25 ธันวาคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดพิจิตร
ศึกษาดูงาน ณ แปลงเพาะปลูกอ้อยในพื้นที่ ตำบลด่านมะขามเตี้ย  อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี <...อ่านต่อ...> 21 ธันวาคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และร่วมงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม <...อ่านต่อ...> 17 ธันวาคม 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย
ณ ตลาดเกษตรกร นห้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 3 ธันวาคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมภุฎราชกุมาร
ปี 2559 <...อ่านต่อ...> 3 ธันวาคม 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชน ปี 2559 <...อ่านต่อ...> 3 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2ศาลากลางจังหวัด
พิจิตร <...อ่านต่อ...> 3 ธันวาคม 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับมอบนโยบายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2559 <...อ่านต่อ...> 1 ธันวาคม 2558
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตร
จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำ
เดือนพฤศจิกายน 2558 <...อ่านต่อ...> 30 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นางชีวัน   ศิริรัตน์  เกษตรอำเภอทับคล้อ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอทับคล้อ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกร
กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านหนองระกำ หมู่ที่ 12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรจังหวัดคุณธรรม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.00 น.  นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณา
การช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง 2558/59 ณ หมู่ที่ 12 บ้านหนองไม้สุก ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงานฯ การ   จัดงานในครั้งนี้ <...อ่านต่อ...> 17 พฤศจิกายน 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นที่
ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 13 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  ดร.มนัส โนนุช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนพระองค์ นำสิ่งของพระราชทาน ซึ่งเป็นถุงยังชีพจำนวน 500ชุด ถวายแด่พระภิกษุ และมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยจากสภาพอากาศ
ที่แปรปรวน ของอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 10 พฤศจิกายน 2558
เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 14.00 น. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่า ราชการพิจิตร  พร้อมด้วย นายสุรพล ทองเที่ยง
เกษตรจังหวัดพิจิตร  นำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดพิจิตรเยี่ยมเยียนเกษตรกร เพื่อติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชทางเลือกทดแทนในช่วง
ฤดูแล้งในพื้นที่ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่บ้านหนองจิกสี  ต.แหลมรัง
อ.บึงนาราง  จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...> 10 พฤศจิกายน 2558
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด
เรื่อง แนวทางการบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <...อ่านต่อ...> 4 พฤศจิกายน 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์
จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2558
และ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะ
กิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/59 ครั้งที่ 1/2558
<...อ่านต่อ...> 4 พฤศจิกายน 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม conferen ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำแผน
พัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ <...อ่านต่อ...> 4 พฤศจิกายน 2558
เกษตรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์สื่อโทรทัศน์ เรื่อง การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน
การปลูกข้าวในจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 29 ตุลาคม 2558
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานในการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ตุลาคม 2558 (Monthly Meeting: MM) ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 27 ตุลาคม 2558
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งจังหวัดพิจิตร
ประชุมชี้แจงสถานการณ์และผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
และ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 16 ตุลาคม 2558
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เยี่ยมชมและพบปะพูดคุย  กับบเกษตรที่มาจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  <...อ่านต่อ...> 15 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ณ วัดหนองขนาก หมู่ที่ 7 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 15 ตุลาคม 2558
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งจังหวัดพิจิตร
ประชุมชี้แจงสถานการณ์และผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 15 ตุลาคม 2558
ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งจังหวัดพิจิตร
ประชุมชี้แจงสถานการณ์และผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59
ณ ที่ว่าการอำเภอสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 14 ตุลาคม 2558
เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 13 ตุลาคม 58
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม เตรียมการบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 <...อ่านต่อ...> 13 ตุลาคม 58
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมประชุม Video Conference ระเด็นสถานการณ์
น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผล
กระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
<...อ่านต่อ...> 13 ตุลาคม 58
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ประชุมหารือการวางแผนการดำเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
ปี 2558/59 <...อ่านต่อ...> 5 ตุลาคม 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร เข้าแสดงความยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทั้ง 2 ท่าน <...อ่านต่อ...> 5 ตุลาคม 58
วันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน กันยายน 2557 (Monthly Meeting: MM) ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 30 ก.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด
เรื่อง การดำเนินงานปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร
และการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล <...อ่านต่อ...> 29 ก.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่และบูรณาการหน่วยงานภาคี ปี 2559 จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 24 ก.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจประเมิน
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต <...อ่านต่อ...> 23 ก.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร
เมืองยิ้ม ณ วัดป่ามะคาบ หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 17 ก.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิจิตรเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผน 4 ปี
(พ.ศ. 2557-2560) <...อ่านต่อ...> 14 ก.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ของจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2558 <...อ่านต่อ...> 11 ก.ย. 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดงานสหกรณ์ไทยช่วยไทย ลดค่าครองชีพ ระดับจังหวัด <...อ่านต่อ...> 9 ก.ย. 58 
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 วมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประเทศไทย <...อ่านต่อ...> 7 ก.ย. 58 
จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม
ธรรมชาติ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร
   <...อ่านต่อ...> 1 ก.ย. 58     
เกษตรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าวช่อง “ไทยรัฐทีวี” <...อ่านต่อ...> 28 ส.ค. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
เรื่องการผลิตข้าวปลอดสาร
 ณ โรงเรียนเกษตรกร ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 28 ส.ค. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรประชุมศูนย์ติดตาม และแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2558 <...อ่านต่อ...> 28 ส.ค. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตรครั้งที่ 2/2558 <...อ่านต่อ...> 28 ส.ค. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก จัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ (มะม่วง) ปี 2558
<...อ่านต่อ...> 24 ส.ค. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างพิจิตร
เมืองยิ้ม
ณ วัด(พระธาตุ)ตลุกหิน ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร<...อ่านต่อ...> 20 ส.ค. 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว แบบเปียกสลับแห้งบูรณาการ ร่วมกับการทำนาแปลงใหญ่ ณ แปลงนาศูนย์ ข้าวชุมชนพัฒนาบ้านบึงประดู่ <...อ่านต่อ...> 18 ส.ค. 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมปั่นจักรยาน “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” วันที่ 16 สิงหาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 17 ส.ค. 58
มารู้จักเกษตรกรคนเก่งของจังหวัดพิจิตร นายทองย้อย มะโพงเพง <...อ่านต่อ...> 14 ส.ค. 58
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 13 ส.ค. 58
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 13 ส.ค. 58
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ประชุมเตรียมความพร้อมประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2558 นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มและ
หัวหน้าฝ่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร  โดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมในวันที่  2-3  กันยายน 2558  <...อ่านต่อ...> 11 ส.ค. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประ
สบอภัยพิบัติจังหวัดพิจิตร (ก.ช.ภ.จ.พิจิตร) ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิศ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิต <...อ่านต่อ...> 7 ส.ค. 58
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะทำงาน
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 6 ส.ค. 58
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายนพรัตน์  ตั้งกิตติถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  <...อ่านต่อ...> 6 ส.ค. 58
 พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร <...อ่านต่อ...> 29 กรกฎาคม 58
จังหวัดพิจิตร จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ที่ว่าการอำภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 29 กรกฎาคม 58
นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 เป็นประธานเปิดงานงาน วันถ่ายทอ<...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม และบรรยายสรุปการลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรของจังหวัดพิจิตร ต่อคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 58 <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
วันที่ 22 ก.ค. 58 พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกณ์
การเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหา
ภัยแล้งเพื่อเร่งหามาตรการเยียวยาแก้ไขในพื้นที่จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอวังทรายพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายสุรพงษ์  ภักดี เกษตรอำเภอตะพานหิน <...อ่านต่อ...> 24 กรกฎาคม 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม และบรรยายสรุปการลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรของจังหวัดพิจิตร ต่อคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 58 <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
วันที่ 22 ก.ค. 58 พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกณ์
การเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหา
ภัยแล้งเพื่อเร่งหามาตรการเยียวยาแก้ไขในพื้นที่จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอบึงนารางจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนางสายใจ มีชนะ นายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง เป็นประธานเปิดงาน และ นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้างกล่าวรายงาน <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอบึงนารางจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายนิกร  พิลึกเรืองเดช ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอบึงนารางเป็นประธานเปิดงาน และ นายพรรณยงค์  จันทร์เพ็ง เกษตรอำเภอบึงนาราง กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอ   บึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอดงเจริญ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายประชิต  เจริญช่ำ เป็นประธานในการเปิดงาน และ นางมะยม  เนียมสุวรรณ์ เกษตรอำเภอดงเจริญ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 1  บ้านท่าเรือ ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  <...อ่านต่อ...> 20 กรกฎาคม 58
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอวชิรบารมี จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุพล  ทองเที่ยง  เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายไกรสร  หนูทวน ปลัดอาวุโสอำเภอวชิรบารมี กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองไข่เน่า  ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 17 กรกฎาคม 58   
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอวังทรายพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำภอ    วังทรายพูน เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายไพโรจน์ จิอู๋ เกษตรอำเภอวังทรายพูน กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม  ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร     <...อ่านต่อ...> 16 กรกฎาคม 58
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ
อำเภอทับคล้อ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจัง
หวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน และ นางชีวัน  ศิริรัตน์  เกษตรอำเภอทับคล้อ กล่าวรายงาน ณ วัดคลองห้วยหลัว หมู่ที่ 14 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 15 กรกฎาคม 58   
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่อำเภอดงเจริญพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร
ชี้แจงสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง <...อ่านต่อ...> 14 กรกฎาคม 58
วันที่ 14 กรกฎาคม 58 เวลา 09.30 น. จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอบางมูล
นาก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ
วัดวังสำโรง หมู่ที่ 9 อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 14 กรกฎาคม 58
วันที่ 10 กรกฎาคม 58 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอเมืองพิจิตร จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน ณ บ้านดงป่าคำ หมู่ที่ 3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 10 กรกฎาคม 58
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอสามง่าม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน ณ วัดกำแพงดิน หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 8 กรกฎาคม 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมกับอำเภอโพทะเล จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (
Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และการจัดเวที
ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
<...อ่านต่อ...> 7 กรกฎาคม 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาการ
ขาดเเคลนน้ำในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาพที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก <...อ่านต่อ...> 29 มิถุนายน 58
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดฝึกอบรมโครงการ
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 26 มิถุนายน 58
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ
วังทรายพูน ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ในประเด็นการผลิตมะม่วงนอกฤดู ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 19 มิถุนายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการปรับปรุง
ทะเบียน เกษตรกร ปี 2558 และการใช้งานระบบโปรแปรมทะเบียนเกษตรกร
<...อ่านต่อ...> 19 มิถุนายน 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม Web Conferrence ผ่านเครือข่ายมหาดไทย
ในประเด็นขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
<...อ่านต่อ...> 17 มิ.ย. 5
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พิจิตร ครั้งที่ 2/2558 <...อ่านต่อ...>16 มิ.ย. 58
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบผลผลิตโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดพิจิตร
ณ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...>12 มิ.ย. 58
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 สภาเกษตรจังหวัดพิจิตร สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้
กับตลาดเกษตรกร <...อ่านต่อ...> 11 มิ.ย. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่และ
การประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 11 มิ.ย. 58
เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2558 นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ตรวจเยี่ยมงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 9 มิ.ย. 58
นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...> 4 มิ.ย. 58
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงาน
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2558 จังหวัดพิจิตร ณ ป่าชุมชน บ้านเขาพนมพา
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร.
<...อ่านต่อ...> 4 มิ.ย. 58
เกษตรจังหวัดพิจิตรรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับเขต เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 29 พฤษภาคม58
จังหวัดพิจิตร เปิดงานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ จังหวัดพิจิต ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 25 พฤษภาคม58
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 นายนพพงษ์ ใจกาวิล รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ศจช. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ดำเนินการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ที่อำเภอดงเจริญ,ทับคล้อ,วังทรายพูน และอำเภอเมืองพิจิตร <...อ่านต่อ...> 22 พฤษภาคม58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรภายใต้โครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของอำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 15 พฤษภาคม58
นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสัมมนา "เตรียมความ
พร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต”
 เนื่องในวันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี <...อ่านต่อ...> 14 พฤษภาคม58
สำนักงานเกษรจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
ระดับจังหวัด โครงการสร้างและพัฒนาเกษ๖รกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 14 พฤษภาคม58
วันที่ 30 เมษายน 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทับคล้อ ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่หมู่ 12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 30 เมษายน 58
วันที่ 24 เมษายน 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงาน วันรณรงค์ลดประชากรแมลงวันผลไม้ โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการ
ระบาดศัตรูพืช ปี 2558 ที่หมู่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 27 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม เมื่อวันที่ 23 เมษายนา 2558 <...อ่านต่อ...> 24 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นำเกษตรกรทัศนศึกษาดูงานโครงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานไม้ผล<...อ่านต่อ...> 24 เมษายน 58
ชาวนาพิจิตรปลูกไผ่ตง ทนแล้ง สร้างรายได้ในช่วงที่หยุดทำนา <...อ่านต่อ...>
24 เมษายน 58
วันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัด พิจิตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก จัดกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีวัน "มะม่วงดัง มะปรางเด่น และกิ่งกาชาดอำเภอสากเหล็ก" ประจำปี 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร<...อ่านต่อ...> 10 เมษายน 58
วันที่ 8 เมษายน 2558 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับจังหวัด (PW) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 10 เมษายน 58
วันที่ 8 เมษายน 2558 นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานโครงการ สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง หมู่ 9 ตำบลหนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 10 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนาบูรณาการเครือข่ายกรรมการผู้แทนวิสาห-
กิจชุมชน ครั้งที่ 1 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 8 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเว ทีเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิต ตลาด และเทคโนโลยี ระดับ กลุ่มจังหวัด โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโน
โลยีการผลิตอ้อยโรงงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ล่าง2 ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 8 เมษายน 58
จังหวัดพิจิตรประกาศผลการประกวดวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558 <...อ่านต่อ...> 3 เมษายน 58
นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตรและจุด
เทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี <...อ่านต่อ...> 3 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นกรรม การตัดสินการประกวดส้มโอ และยำส้มโอ ใน งานวันเพ็ญเดือนห้าประจำปี 2558 ณ วัดโพธิ์ ประทับข้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร<...อ่านต่อ...> 3 เมษายน 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมการ ส่งเสริมการปลูกถั่วอินคา ณ ศาลากลางจังหวัด
ิพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก <...อ่านต่อ...> 2 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวัน ข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2558
ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัด พิจิตร <...อ่านต่อ...> 1 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน GAP รายเดี่ยว <...อ่านต่อ...> 1 เมษายน 58
วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสวนไม้ผล และบันทึกเทปรายการรอบภูมิภาค "ของดีบ้านฉัน" ของนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และสวนไม้ผลที่หมู่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 1 เมษายน 58
วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก งานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา เจษฎาราชเจ้าฯ ณ สนามภายในศาลากลาง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 1 เมษายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะ
กรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2558 <...อ่านต่อ...> 27 มีนาคม 58
วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กับ ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนบาง
มูลนากภูมิวิทยาคม  อำเภอบางมูลนาก
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 27 มีนาคม 58
วันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรจัง
หวัดพิจิตร จัดเวทีกาเรียนรู้การประเมินศักยภาพ
และจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ใน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนปี 58
<...อ่านต่อ...> 24 มีนาคม 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดประชุมเชื่อม
โยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด
ภายใต้โครงการส่งเสริมสืบสานอาชีพและวัฒน
ธรรมการทำนา ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 มี.ค.. 58
วันที่ 20 มีนาคม 2558 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการ และผู้ปฏิบัติ งานสภาเกษตร เพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการ พัฒนาการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 มี.ค.. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การขยายผลการผลิตพืชผักตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงในวันที่ 18 มีนาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 18 มี.ค.. 58
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมเสวนาในหัวข้อ "พิจิตรผู้นำการ ทำนาเกษตรอินทรีย์ กินดี
ปลอดภัย ก้าวไกล สู่ AEC" ณ ห้องประชุม
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 9 มี.ค.. 58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยง เกษตร กรจากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรม
รณรงค์ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก จัดทำจุดเรียนรู้การควบคุมศัตรูมะม่วงหลัง
การเก็บเกี่ยว ภายใต้โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นำพากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และร่วมงานโครงการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...> 19 ก.พ. 58
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...>
19 ก.พ. 58
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จัดนิทรรศการในงาน "คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ" ณ หน้าวัดคลองแขก หมู่ 5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร<...อ่านต่อ...> 11 ก.พ. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2558 <...อ่านต่อ...> 13 ก.พ. 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558
<...อ่านต่อ...> 11 ก.พ. 58

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมเจ้า
หน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Smart Farmer <...อ่านต่อ...> 5 ก.พ.58

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พิจิตร ครั้งที่ 1/2558 <...อ่านต่อ...> 4 ก.พ.58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด พิจิตร ครั้งที่ 1/2558 <...อ่านต่อ...> 4 ก.พ.58
วันที่ 27 มกราคม 2558 นายนพพงษ์ ใจกาวิล รักษาการหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี จัดกิจกรรมตรวจสารตกค้างในผลผลิต ในงาน การประชุมสัญจรผู้สูงอายุ ณ วัดยางตะพาย ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 27 มกราคม 57
สำนักนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรประชุมข้าราช
การและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือน มกราคม 2558 <...อ่านต่อ...> 27 มกราคม 57
จังหวัดพิจิตรเปิดตลาดเกษตรกรและตลาดนัด ชุมชนอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 มกราคม
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ เยี่ยมเกษตรกร ผู้ปลูกข่าและเพาะเห็ดฟางในโรง เรือน ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 มกราคม 57
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 สำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก และสมุนไพร) ณ ห้องระเบียงทอง โรงแรมโอฆะนคร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 มกราคม 57
วันที่ 15 - 16 มกราคม 2558กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา Young Smart Farmer ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และแปลงเรียนรู้ ต้นแบบ บ้านหนองจิกสี ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 19 มกราคม 57
วันที่ 13 มกราคม 2558 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดสัมมนาการจัดทำ เขตควบคุมแมลงวันผลไม้ ตามมาตรฐานการส่งออก (มะม่วง) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร หมู่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 19 มกราคม 57

เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดอบรมเกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร)
ในวันที่ 12 มกราคม 2558 <...อ่านต่อ...>
12 ม.ค.57

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 สำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดงานรณรงค์การใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ต.ดงป่า คำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...>
9 ม.ค.57
วันที่ 5 มกราคม 2558 กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
นำโดย นายอนันต์ ตั่นฉ้วน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เยี่ยมฟาร์มบ้านชัดเจน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 6 ม.ค.57
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) <...อ่านต่อ...> 6 ม.ค.57
เครื่องนวดข้าวเกษตรรุ่นใหม่ <...อ่านต่อ...> 6 ม.ค.57
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วม
จัดการ อบรมเกษตรกร โครงการลด ความเสี่ยงจาก การระบาดศัตรูพืช ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 30ธ.ค. 57
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริม และพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตรจัดอบรมโครงการเตรียม ความพร้อม สินค้า เกษตรไทยก้าวไกล
สู่ประชาคมอาเซียนกิจกรรม จัดกระ บวนการ เรียนรู้เกษตรกรเพื่อ สู่การ
รับรองมาตร ฐาน ASEAN GAP ณ องค์การบริหารส่วน ตำบลวังทับไทร
อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 30ธ.ค. 57
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 กลุ่มส่งเสริม และ พัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตรจัดอบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน (ไม้ผล) กิจกรรม จัดกระบวนการ เรียนรู้แบบมี ี ส่วนร่วม ณ โรงคัดแยก ผลผลิต หมู่ที่ 1 ตำบลวังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 30 ธ.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครง การคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใสพระราชานุ
เคราะห์ฯ และร่วมงานโครงการบำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
<...อ่านต่อ...>
19 ธ.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มอบเงิน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี
2557 <...อ่านต่อ...> 19 ธ.ค. 57
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร และบริเวณสนามกีฬา จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 8 ธ.ค. 57
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
พิจิตรเมืองยิ้ม ณ โรงเรียนวัดหนองหลวง หมู่ที่ 3ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 พ.ย. 57
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร ออกติดตามนิเทศงาน ในการ ดำเนินงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ในท้องที่อำเภอดงเจริญ อำเภอวังทรายพูน และอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 พ.ย. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตร่วมวางพานพุ่มถวาย ราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่ง ฝนหลวง ณ  สนามภายในศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 17 พ.ย. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดประชุม เตรียมการดำเนินงานจัดโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ใสพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ปีงบประมาณ 2558 <...อ่านต่อ...> 12 พ.ย. 57
นายนพพงษ์ ใจกาวิล รักษาการหัวหน้า กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด
พิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกติดตาม ประเมินศักยภาพ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร และออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย ซึ่งเป็นเครือ ข่ายของ ศจช.บึงนาราง <...อ่านต่อ...> 12 พ.ย. 57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กรมส่งเสริม การเกษตร ร่วมกับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อบรม "ทักษะการใช้เทคโนโลยี Smart Phone เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานภาคเกษตร" ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแม่ ่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer เข้ารับการอบรม รวม 42 คน <...อ่านต่อ...> 4 พ.ย. 57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร โดย นายนพพงษ์ ใจกาวิล รักษาการ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ออกประเมิน ศักยภาพศูนย์จัดการ ศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลดงป่าคำ อำเภอ เมืองพิจิตร และตำบลวังทับไทร อำเภอ
สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 4 พ.ย. 57
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการเมืองสวยน้ำ ใส คน พิจิตรร่วมใจ กำจัดผักตบชวา
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานเกษตร จังหวัดพิจิตร สาธิตการเพาะเห็ดจากผักตบ
ชวาในตะกร้า และสาธิตกองเตี้ย ณ บริเวณ บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 31 ตุลาคม 57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...>
24 ตุลาคม 57
จังหวัดพิจิตรจ่ายเงินให้ชาวนาตามมาตร การเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
ณ ธนาคารเพื่อการเกาตรและสหกรณ์การ - การเกษตรทุกสาขาในจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 ตุลาคม 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุม คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มราย ได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 <...อ่านต่อ...> 20 ตุลาคม 57
เกษตรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษ๖รกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี
การผลิต 2557/2558 <...อ่านต่อ...>20 ตุลาคม 57
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557เกษตรจังหวัด พิจิตรให้สัมภาษณ์ สื่อท้องถิ่นเรื่องความคืบ
หน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของจังหวัด พิจิตร โดยออกสื่อโทรทัศน์ INN และ ทาง เวปไซต์ www.phichittoday.com
8 ต.ค.57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธี ถวายราชสดุดีวันนพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ฯ ศาลากลางจังหวัด พิจิตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 57<...อ่านต่อ..>
2 ต.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครง การส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต
ไม้ผลคุณภาพดีและจัดตลาดนัดสินค้า เกษตรสินค้าแปรรูปทางการเกษตราของ
จังหวัดพิจิตร ปี 2557 <...อ่านต่อ...> 24 ก.ย. 57
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานถุงยังชีพ
แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ วัดกระทุ่มน้ำเดือด ตำบลรังนก อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 24 ก.ย. 57
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 57 สำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การขับเคลื่อนงานศูนย์ เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ด้วย
MRCF Syste <...อ่านต่อ...> 22 ก.ย. 57
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 สำนักงาน เกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมจัดประชุม
เครือ ข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
สู่ความเป็น Smart Farmer <...อ่านต่อ...> 22 ก.ย. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครง การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
ณ โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ม.6 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...> 18 ก.ย. 57
สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ประกาศแนะนำค่า
บริการเกี่ยวกับข้าว โดยใช้รถเกี่ยวข้าวใน ฤดูกาลผลิตข้าวนาปี ปี 57/58
<...อ่านต่อ...> 17 ก.ย. 57
ผลสำรวจความเสียหายเบื้องต้นด้าน การเกษตรของจังหวัดพิจิร <...อ่านต่อ...> 15 ก.ย. 57
สำนักงานเกษตรพิจิตร โดยกลุ่มยุทธ ศาสตร์และสารสนเทศ เรื่อง การจัดทำการ
ประกอบการวางแผนการเพาะปลูกฤดูแล้ง ปั 57/58 พร้อมจัดทำแผนที่แสดงแหล่ง
น้ำและพื้นที่การเพาะปลูก<...อ่านต่อ...> 15 ก.ย. 57
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัด พิจิตร ร่วมอบรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประ
สิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและติดตาม สถานการณ์ระบาดศัตรูพืช อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 15 ก.ย. 57
ผู้แทนพระองค์ มอบถุงพระราชทาน ณ วัดกระทุ่มน้ำเดือด หมู่ 9 ต.รังนก
อ.สามง่าม จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...> 10 ก.ย. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมงานมหกรรม ส่งเสริมการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ปี
2557 ณ อิมเเพค เมืองทองธานี <...อ่านต่อ...> 8 ก.ย. 57
วันที่ ๒  กันยายน ๒๕๕๗  นายสุรัตน์ สงวนทรัพย ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่ง
เสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ ๙ จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการเปิด ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล  
จังหวัดพิจิตร  <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย. 57
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบโล่รางวัล จากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
เขต ประจำปี 2557 ในการประชุมกรมการ จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
พิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 28 ส.ค. 57
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ รักษาการผู้อำ นวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด Smart Office ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
28 ส.ค.57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตาม งานระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอสากเหล็ก, อำเภอวชิรบารมี, อำเภอโพธิ์ประทับช้าง <...อ่านต่อ...> 25 ส.ค. 57
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยาย พันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ <...อ่านต่อ...> 22 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครง การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
วัดท่าเยี่ยม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 22 ส.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตาม งานระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอวัง
ทรายพูน, อำเภอสามง่าม, อำเภอเมืองพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประ ชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2557 <...อ่านต่อ...> 19 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดงาน รณรงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุข ให้ชาวนา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 57
<...อ่านต่อ...> 15 ส.ค. 57
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัด
โครงการประชาสัมพันธ์ข้าวและสินค้า แปรรูปทางการเกษตร ข้าวขาวกอเดียว
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 57 <...อ่านต่อ..>15 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงาน ถวายพระพรเนื่องในวันโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 <...อ่านต่อ...>
15 ส.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว ทางสื่อ ช่อง
5, 7, 8, TNN <...อ่านต่อ...>11 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎมาร ณ วัดลำประดาใต้ อำเภอ
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
1 ส.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครง การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการสินค้า
เกษตรแปรรูป <...อ่านต่อ...> 30 ก.ค.57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดทำแผน ปฏิบัติการฝึกอบรมโครงการรณรงค์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ชาวนา <...อ่านต่อ...>
25 ก.ค. 57
ชาวนาในพื้นที่ราบต่ำ เร่งเกี่ยวข้าว หนีพายุฝน <...อ่านต่อ...> 25 ก.ค. 57
สำนักเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมให้บริการ ประชาชน ณ ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อบรรเทา
ทุกข์ประชาชนตามคำสั่ง คสช. <...อ่านต่อ...> 25 ก.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่องฝนแล้งขาดน้ำทำนากว่า 8 แสนไร่
ทางสื่อช่อง INN,ช่อง 5 และช่อง 8 เมื่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 <...อ่านต่อ...>
22 ก.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมต้อนรับ องค์มนตรี ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาและ
โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ จังหวัด
พิจิตร <...อ่านต่อ...> 21 ก.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตรออกรายการ อสมท. เพื่อชุมชน ทางสถานีวิทยุ อสมท.พิจิตร
<...อ่านต่อ...> 18 ก.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมโครง การ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร
เมืองยิ้ม” ณ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง ตำบลแหลงรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 
<...อ่านต่อ...> 18 ก.ค. 57
จังหวัดพิจิตรรับการตรวจเยี่ยมของคณะ กรรมการประกวด วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 <...อ่านต่อ...> 16 ก.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุมเตรียม ความพร้อมโครงการรณรงค์และถ่ายทอด
เทคโนโลย ีการลดต้นทุนการผลิต เพื่อ คืนความสุขให้ชาวนา <...อ่านต่อ..>
15 ก.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วม โครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ ประชาชน <...อ่านต่อ...> 15 ก.ค. 57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เตรียม ความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของคณะ
กรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ <...อ่านต่อ...>
10 ก.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วม บรรยายงานโครงการประชาสัมพันธ์ข้าว
และสินค้าแปรรูปทางการเกษตร (ข้าวขาว กอเดียว) <...อ่านต่อ...> 10 ก.ค. 57
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ในหัวข้อเรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวนาปี ปี 2557/2558 <...อ่านต่อ...>
8 ก.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดอบรม Young Smart Farmer
(ระยะที่ 3) <...อ่านต่อ...> 8 ก.ค. 57

สำนักงานเกษตจังหวัดพิจิตรร่วมงาน พิธีเปิดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก และร่วมงาน Meet the Press and Friend
<...อ่านต่อ...> 7 ก.ค. 57

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัด โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันและ ยกระดับคุณภาพสินค้า
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม <...อ่านต่อ...> 1 ก.ค. 57
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 นายไพฑูรย์ รื่นสุข กษตรจังหวัดพิจิตร
เป็นประธานในการ็นประธานในการประชุม เกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2557
(Monthly Meeting: MM) <...อ่านต่อ...> 1 ก.ค. 57
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ดีเด่น (ศจช.)การคัดเลือกเกษตรกรสาขา ทำนาดีเด่น และศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่น ปี 2557 ระดับจังหวัด <...อ่านต่อ..> 28 มิ.ย.57
เกษตรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์ผู้สือ ข่าว เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว <...อ่านต่อ...> 27 มิ.ย. 57
   
หน้า  1.....2 ...3.....4 .....5 .....6 .....7.