ทีมงาน
 
สุทธิ์    สกุลวิวรรธน์  
ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ฝกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
e-mail : suth24@hotmail.com, suth24@doae.go.th
โทร.   มือถือ 081-0469988, 081-5349625
ที่ทำงาน. 056-652900
 
 

แม้นมาศ  สกุลวิวรรธน์   
พนักงานธุรการ ระดับ ส.4


สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
e-mail : p_pawpaw@hotmail.com
โทร.   มือถือ   089-7054326
ที่ทำงาน.  056-652900

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
โทร. 056-652900, 056-990399 (ฝ่ายบริหาร ต่อ 101, กลุ่มพัฒนาฯเกษตรกร ต่อ 107, กลุ่มพัฒนาฯการผลิต ต่อ 103 กลุ่มอารักขาพืช ต่อ 103)
โทร. แฟ๊กซ์ 056-613423 ( ฝ่ายการเงินบัญชีฯ ต่อ 102)
โทร. 056-652900 (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ต่อ 105)
โทร. 056-652901 (ห้องเกษตรจังหวัดพิจิตร)

E- mail Address : phichit@doae.go.th
Website : http://www.
phichit.doae.go.th