วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายการของดีบ้านฉัน
ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT
วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา14.00 น
.
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 7 ก.ค.58


สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรร่วมกับอำเภอโพทะเล จัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (
Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และการจัดเวที
ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
<...อ่านต่อ...> 7 กรกฎาคม 58

 

เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมส่วนราชการเร่งแก้ไขปัญหาการ
ขาดเเคลนน้ำในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาพที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก <...อ่านต่อ...> 29 มิถุนายน 58
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดฝึกอบรมโครงการ
ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 26 มิถุนายน 58
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 กลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอ
วังทรายพูน ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การควบคุมศัตรูมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว ในประเด็นการผลิตมะม่วงนอกฤดู ณ หมู่ที่ 4 บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 19 มิถุนายน 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการปรับปรุง
ทะเบียน เกษตรกร ปี 2558 และการใช้งานระบบโปรแปรมทะเบียนเกษตรกร
<...อ่านต่อ...> 19 มิถุนายน 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...>27 มีนาคม. 58
เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
เตือนภัยการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร