วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายการของดีบ้านฉัน
ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT
วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา14.00 น
.
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 24ก.ค.58


    วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น.  จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอวังทรายพูน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุรพล  ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายสุรพงษ์  ภักดี เกษตรอำเภอตะพานหิน <...อ่านต่อ...> 24 กรกฎาคม 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ วัดคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุม และบรรยายสรุปการลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตรของจังหวัดพิจิตร ต่อคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 58 <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
วันที่ 22 ก.ค. 58 พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกณ์
การเกษตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหา
ภัยแล้งเพื่อเร่งหามาตรการเยียวยาแก้ไขในพื้นที่จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 23 กรกฎาคม 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...>27 มีนาคม. 58
เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
เตือนภัยการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร