วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 19 ธ.ค. 57


สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครง
การคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใสพระราชานุ
เคราะห์ฯ และร่วมงานโครงการบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม
<...อ่านต่อ...>
19 ธ.ค. 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร มอบเงิน
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี
2557 <...อ่านต่อ...> 19 ธ.ค. 57
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดพิจิตร และบริเวณสนามกีฬา
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 8 ธ.ค. 57
นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
พิจิตรเมืองยิ้ม ณ โรงเรียนวัดหนองหลวง หมู่ที่ 3ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 พ.ย. 57
ข้อมูลสารสนเทศ
ของจังหวัดพิจิตร
ที่มาแผนที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

เตือนการระบาดพืข แมลงบั่ว ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 <...อ่านต่อ...> 14 พ.ย.. 57

เตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว ประจำวันที่ 30 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 1 ต.ค. 57
เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของ
แมลงหล่า ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57
เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ย
กระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57
เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ <...อ่านต่อ...>
4 ก.ย..57
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เรื่อง การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลประจำ
วันที่ 4 สิงหาคม 57<...อ่านต่อ...>
4 ส.ค.57

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม" ประจำเดือน เมษายน 2557 <...อ่านต่อ...>
1 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

การปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 2 ชาวนาเงินล้าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร