...ถิ่นประสูติประเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน ...

วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายการของดีบ้านฉัน
ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT
วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา14.00 น
.
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด14 พ.ค.58


วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 นายนพพงษ์ ใจกาวิล รักษาการหัวหน้ากลุ่ม
อารักขาพืช พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ศจช. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ดำเนินการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 ที่อำเภอดงเจริญ,ทับคล้อ,วังทรายพูน และอำเภอเมืองพิจิตร <...อ่านต่อ...> 22 พฤษภาคม58
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรจัดมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรภายใต้โครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของอำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 15 พฤษภาคม58
นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมสัมมนา "เตรียมความ
พร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูกาลผลิต”
 เนื่องในวันเกษตรกร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2558 ณ อิมแพคฟอรั่ม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี <...อ่านต่อ...> 14 พฤษภาคม58
สำนักงานเกษรจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ
ระดับจังหวัด โครงการสร้างและพัฒนาเกษ๖รกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 14 พฤษภาคม58
วันที่ 30 เมษายน 2558 นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทับคล้อ ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง กิจกรรมสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่หมู่ 12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 30 เมษายน 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...>27 มีนาคม. 58
เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
เตือนภัยการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร