สรุปงานเด่นเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ
ปีงบประมาณ 2558

 

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายการคนไทยหัวใจเดียวกัน ปี 2
ตอน วิถีเกษตรไทย(พิจิตร)
ออกอากาศ 27-2-59 ทาง ททบ. 5.

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 4 พ.ย. 59วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายป6ยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร พร้อมด้วยนายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดพิจิตร เยี่ยมเกษตรกรที่มาจำหน่ายข่าวสาร ปลอดภัย
ณ ตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อ่านต่อ 3 พฤศจิกายน 59

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หhองประชุมสำ นักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่10/2559
อ่านต่อ 31 ตุลาคม 59

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อบรมการขึ้นทะเบียนและการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ชัยพัฒนา
การเกษตรสิรินธร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร อ่านต่อ 22 กรกฎาคม 59
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
อาสาสมัครเกษตจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2559  อ่านต่อ 12 กรกฎาคม 59
วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิจิตร ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อ่านต่อ 4 กรกฎาคม 59
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชแมลงวันผลไม้ ฉบับ ที่ 8 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 <...อ่านต่อ...> 15 มีนาคม 59
เตือนภัยศัตรูพืชแมลงหล่า ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
<...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตื่อนภัยโรคพืช โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 <...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตือนภัยโรคพืช การเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
<...อ่านต่อ...> 11 ก.ย. 58
เตือนภัยการศัตรูพืช เพลั้ยกระโดนสีน้ำตาล ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558<... อ่านต่อ...> 19 ส.ค. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 ต.ค. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร 13/11/57 : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร