วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 24 ก.พ. 58


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองพิจิตร จัดอบรมโครงการลดความเสี่ยง
เกษตร กรจากการระบาดศัตรูพืช กิจกรรม
รณรงค์ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก จัดทำจุดเรียนรู้การควบคุมศัตรูมะม่วงหลัง
การเก็บเกี่ยว ภายใต้โครงการลดความเสี่ยง
เกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2558 <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร นำพากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ผลตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก <...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และร่วมงานโครงการ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ณ
วัดคลองคูณ ต.คลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
<...อ่านต่อ...> 19 ก.พ. 58

ข้อมูลสารสนเทศ
ของจังหวัดพิจิตร
ที่มาแผนที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว
ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 24 ก.พ. 58
เตือนภัยการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58
เตือนภัยเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
<...อ่านต่อ...> 17 ก.พ. 58

เตือนการระบาดพืข แมลงบั่ว ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 <...อ่านต่อ...> 14 พ.ย.. 57

เตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว ประจำวันที่ 30 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 1 ต.ค. 57
เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของ
แมลงหล่า ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

รู้เพิ่มเติมค่าเกษตร การปลูกพืชฤดูแล้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร