แปลงใหญ่มะม่วง จ.พิจิตร

 

สมาร์ทฟาเมอร์จังหวัดพิจิตร

 

ข้าวอินทรีย์จังหวัดพิจิตร

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 11 พ.ค.60 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายป6ยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร พร้อมด้วยนายสมพร เจียรประวัติ
เกษตรจังหวัดพิจิตร เยี่ยมเกษตรกรที่มาจำหน่ายข่าวสาร ปลอดภัย
ณ ตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร อ่านต่อ 3 พฤศจิกายน 59

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หhองประชุมสำ นักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร นายสมพร เจียรประวัติ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่10/2559
อ่านต่อ 31 ตุลาคม 59

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชแมลงวันผลไม้ ฉบับ ที่ 8 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 <...อ่านต่อ...> 15 มีนาคม 59
เตือนภัยศัตรูพืชแมลงหล่า ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
<...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตื่อนภัยโรคพืช โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 <...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตือนภัยโรคพืช การเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
<...อ่านต่อ...> 11 ก.ย. 58
เตือนภัยการศัตรูพืช เพลั้ยกระโดนสีน้ำตาล ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558<... อ่านต่อ...> 19 ส.ค. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <...อ่านต่อ...>
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>12 ต.ค. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร 13/11/57 : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร