สรุปงานเด่นเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ
ปีงบประมาณ 2558

 

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายการของดีบ้านฉัน
ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ NBT
วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา14.00 น
.
 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 5 ก.พ.59วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 น. นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตร
จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร สุ่มตรวจ
หาสารพิษตกค้างในผักผลไม้ที่จำหน่ายในตลาดเกษตรกร หน้าสำนักงานเกษตร
จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 4 ก.พ.59
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงานโครงการคลองสวย น้ำใส คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ จังหวัดพิจิตร ปี 2559 ณ บริเวณคลองบ้านไร่ หมู่ที่ 16 บ้านไร่ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 4 ก.พ.59
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องการจัดการตลาด
สมัยใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ
<...อ่านต่อ...> 22 มกราคม 2559

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ในพื้นที่อำเภอวังทรายพูนและอำเภอเมืองพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 มกราคม 2559

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.  นายสุรพล ทองเที่ยง เกษตรจังหวัด
พิจิตร เป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานโครงการ
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการ ผลิตของเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 15 มกราคม 2559
เตือนภัยศัตรูพืชแมลงหล่า ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
<...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตื่อนภัยโรคพืช โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 <...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตือนภัยโรคพืช การเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
<...อ่านต่อ...> 11 ก.ย. 58
เตือนภัยการศัตรูพืช เพลั้ยกระโดนสีน้ำตาล ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558<... อ่านต่อ...> 19 ส.ค. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 ต.ค. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร 13/11/57 : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร