วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 28 ส.ค. 57


ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบโล่รางวัล
จากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
เขต ประจำปี 2557 ในการประชุมกรมการ
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
พิจิตร ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 28 ส.ค. 57

นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ รักษาการผู้อำ
นวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต ที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด
Smart Office ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
28 ส.ค.57
เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตาม
งานระบบส่งเสริมการเกษตร อำเภอสากเหล็ก, อำเภอวชิรบารมี,
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง <...อ่านต่อ...> 25 ส.ค. 57
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยาย
พันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพาน
หิน จังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับประเทศ <...อ่านต่อ...> 22 ส.ค. 57
ข้อมูลสารสนเทศ
ของจังหวัดพิจิตร
ที่มาแผนที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เรื่อง การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลประจำ
วันที่ 4 สิงหาคม 57<...อ่านต่อ...>
4 ส.ค.57
เตือนการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 27 พ.ค. 57 <...อ่านต่อ...> 27 พ.ค. 57
เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประจำวันที่ 27 พ.ค. 57 <..อ่านต่อ...> 27 พ.ค. 57
เตือนภัยการระบาดเพลี้ยแปงมันสำปะหลัง 27 มีนาคม 2557 //...รายละเอียดคลิ๊ก...//
27 มี.ค. 57
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 26 กุมภาพันธ์ 2557 //...รายละเอียดคลิ๊ก..// 28 ก.พ. 57

เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช 20 กุมภาพันธ์ 2557 แนวทางการกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล//..รายละเอียดคลิ๊ก...// 24 ก.พ. 57


ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม" ประจำเดือน เมษายน 2557 <...อ่านต่อ...>
1 พฤษภาคม 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 2 เมษายน 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับแก้ไข //...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..// 10 มี.ค. 57
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 //...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..// 28 ก.พ. 57
การปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 2 ชาวนาเงินล้าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร