วีอีโอแนะนำสำนักงาน
เกษตรจังหวัดพิจิตร

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 20 ต.ค.. 57


เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร <...อ่านต่อ...>
24 ตุลาคม 57
จังหวัดพิจิตรจ่ายเงินให้ชาวนาตามมาตร
การเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557
ณ ธนาคารเพื่อการเกาตรและสหกรณ์การ -
การเกษตรทุกสาขาในจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 20 ตุลาคม 57
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ประชุม
คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้
ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยตามมาตรการเพิ่มราย
ได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 2557 <...อ่านต่อ...> 20 ตุลาคม 57
เกษตรจังหวัดพิจิตรให้สัมภาษณ์สื่อ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษ๖รกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี
การผลิต 2557/2558 <...อ่านต่อ...>
20 ตุลาคม 57
ข้อมูลสารสนเทศ
ของจังหวัดพิจิตร
ที่มาแผนที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
เตือนการระบาดศัตรูพืช เพลี้ยกระโดดหลัง
ขาว ประจำวันที่ 30 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 1 ต.ค. 57
เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของ
แมลงหล่า ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57
เตื่อนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดเพลี้ย
กระโดยสีน้ำตาล ประจำวันที่ 3 กันยายน 57 <...อ่านต่อ...> 4 ก.ย..57
เตือนภัยการเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ <...อ่านต่อ...>
4 ก.ย..57
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืช เรื่อง การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลประจำ
วันที่ 4 สิงหาคม 57<...อ่านต่อ...>
4 ส.ค.57
เตือนการระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ประจำวันที่ 27 พ.ค. 57 <...อ่านต่อ...> 27 พ.ค. 57

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 - 20 พฤษภาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 พฤษภาคม 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม" ประจำเดือน เมษายน 2557 <...อ่านต่อ...>
1 พฤษภาคม 2557
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามภายในอาคารศาลากลางจังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 2 เมษายน 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2557 ฉบับแก้ไข //...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..// 10 มี.ค. 57
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 //...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..// 28 ก.พ. 57
การปลูกถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 2 ชาวนาเงินล้าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร