สรุปงานเด่นเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ
ปีงบประมาณ 2558

 

การดำเนินงาน MRCF
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

รายการคนไทยหัวใจเดียวกัน ปี 2
ตอน วิถีเกษตรไทย(พิจิตร)
ออกอากาศ 27-2-59 ทาง ททบ. 5.

 

AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าเวปไซต์เริ่มนับ17 ก.พ. 57
ปรับปรุงเว็ปไซต์ล่าสุด 25 มีนาคม 59ผวจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมพื้นที่จุดขยายผลการเรียนรู้ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร <...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การบริหาร
จัดการวิสากิจชุมชน
<...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59
เกษตรจังหวัดพิจิตร ร่วมงานแถลงข่าว สรงน้ำพ่อปู่บูชาหลักเมือง
<...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59

ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559
จังหวัดพิจิตร
<...อ่านต่อ...> 25 มีนาคม.59
เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกมันญี่ปุ่นสู้ภัยแล้ง!!! สร้างรายได้ไร่ละ 150,000 บาท <...อ่านต่อ...> 14 มีนาคม.59
เตือนภัยการระบาดศัตรูพืชแมลงวันผลไม้ ฉบับ ที่ 8 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2559 <...อ่านต่อ...> 15 มีนาคม 59
เตือนภัยศัตรูพืชแมลงหล่า ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
<...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตื่อนภัยโรคพืช โรคใบด่างเหลืองในมะเขือ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 <...อ่านต่อ...> 4 ธันวาคม 58
เตือนภัยโรคพืช การเกิดโรคไหม้ข้าว ประจำวันที่ 1 กันยายน 2558
<...อ่านต่อ...> 11 ก.ย. 58
เตือนภัยการศัตรูพืช เพลั้ยกระโดนสีน้ำตาล ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558<... อ่านต่อ...> 19 ส.ค. 58
เตือนภัยเฝ้าระวังการระบาดของแมลงหล่า ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2558
<...อ่านต่อ...> 27 มี.ค.. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง 19 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...> 12 ต.ค. 58
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กำหนดยื่นซองสอบ
ราคาตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 57 ถึงวันที่ 8 มกราคม 58 ระหว่างเวลา 09.00-
16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
30 ธันวาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 57 ถึง 3 พฤศจิกายน 57ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>27ตุลาคม 57
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ถึง วันที่ 2 มิถุนายน
2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิ
จิตร ถนนคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร <...อ่านต่อ...>
27 พฤษภาคม 2557
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ลว 18 พ.ย. 57 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราช
การอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก <...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 19 พ.ย.57
คู่มือการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ จากภัยแล้งปี 2557/2558
<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 31 ต.ค. 57

หนังสือเวียนเรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ<...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด...> 18 มี.ค. 57

ประกาศ 1. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ประสิทธิภาพและประสิทธผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง
3. เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษยน 2557

//...คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด..//
11 มี.ค. 57

เทคนิคกำจัดเพลี้ยของชาวนาเงินล้าน เศรษฐีเกษตร 13/11/57 : ชาวนาเงินล้าน
   
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร